Verslag van het bestuur van ANEAS over het jaar 2013

Zoals ieder jaar danken wij onze vrijwilligers voor hun inzet en al het goede werk dat zij verricht hebben. In vergelijking tot voorgaande jaren komt de vraag om hulp steeds meer uit de provincie. Het bestuur is verheugd dat zij lokale vrijwilligers/correspondenten gevonden heeft die zich willen inzetten om de hulpbehoevende Nederlanders buiten de Parijse regio te helpen.

Uiteraard zijn wij ook onze leden en donateurs dankbaar voor hun steun. Deze versterkt onze motivatie om paraat te staan voor de Nederlanders in nood in Frankrijk.

Steungevallen:
In 2013 hebben wederom hulpbehoevende Nederlanders via onze website, het consulaat en/of de lokale verenigingen de weg weten te vinden naar Aneas.

Aneas heeft het afgelopen jaar veel vragen om hulp binnengekregen van bijvoorbeeld:

 • Een bejaarde Nederlandse vrouw met administratieve problemen m.b.t. haar Nederlandse inkomenssituatie en belastingen. Een lokale vrijwilliger heeft deze mevrouw geholpen bij het vinden van oplossingen.
 • Een familie van een Nederlandse man die in coma lag in het ziekenhuis. ANEAS heeft communicatie tussen het ziekenhuis en familie tot stand gebracht ter voorbereiding van bezoek.
 • Een echtpaar waarvan de man na een zware operatie geconfronteerd werd met een lichte vorm dementie. Zijn vrouw had zich nooit met administratieve zaken bemoeit en is via het consulaat bij ons gekomen voor assistentie. Aneas heeft geholpen bij de communicatie met de Franse lokale sociale dienst inzake een belastingachterstand en andere administratieve problemen.
 • Een echtpaar waarvan de man ziek en alcoholist is. Aneas heeft de vrouw bijgestaan in het zoeken van oplossingen met betrekking tot de benarde financiële organisatie en de beslaglegging op hun huis vanwege niet het niet op tijd aflossen van een hypothecaire lening.
 • Een echtpaar die allebei ernstig ziek waren en in zeer armoedige toestand leefden. Dankzij de hulp van de vrijwilligers van Aneas is het gelukt om het echtpaar te overtuigen dat een terugkeer naar Nederland de beste oplossing was. Dit is in samenwerking gebeurd met de Franse en Nederlandse sociale instanties. Aneas heeft het vervoer gefinancierd.

In 2013 heeft Aneas zich in totaal ontfermt over een 25-tal steungevallen die als volgt ingedeeld kunnen worden:

 • 5 doorlopende gevallen (luisterend oor, SDF, langdurige assistentie)
 • 7 gevallen m.b.t. mensen die proberen inkomen te genereren maar niet goed voorbereid naar Frankrijk zijn gekomen of zich vergist hebben in hun capaciteiten om in Frankrijk een bestaan op te bouwen.
 • 3 maal heeft Aneas mensen begeleid die met medische problemen werden geconfronteerd.
 • In 10 gevallen betrof het de hulp bij terugkeer van oudere mensen naar Nederland.

Er is de laatste tijd een duidelijke tendens te zien met de betrekking tot de soort hulp die gezocht wordt:

Er zijn veel steunaanvragen van oudere echtparen/alleenstaanden die jarenlang geen financiële of gezondheidsproblemen hebben gekend en plotseling toch in grote problemen komen door onvoorziene tegenslagen. Veel van deze mensen hebben in veel gevallen geen echte banden meer met de familie en, indien dat wel het geval is, kunnen deze vaak geen administratie- en financiële hulp bieden.

Helaas blijft de economische crisis aanhouden en is de kans groot dat in de nabije toekomst er nog meer mensen tussen wal en schip zullen raken.

Relatie met consulaat, ambassade en de Nederlandse vereniging/FANF.
De communicatie met het consulaat is uitstekend. In 2013 hebben het consulaat en Aneas, tijdens een constructieve vergadering, hun ervaringen uitgewisseld m.b.t. tot de hulp aan noodlijdende Nederlanders.

Het ter beschikking stellen van een vergaderruimte in de ambassade en de gastvrijheid worden door vereniging zeer gewaardeerd.

De contacten met de lokale Nederlandse vereningingen en de FANF zijn goed. De lokale besturen zijn goed op hoogte van de activiteiten van Aneas en zij adviseren geregeld lokale Nederlanders in nood om contact op te nemen met Aneas.

Activiteiten van het bestuur en sociale commissie
Gedurende het jaar heeft het bestuur en de sociale commissie 4 maal vergaderd. Naast deze vergaderingen hebben de bestuursleden regelmatig via e-mail en/of telefoon overleg gehad.

Bestuursleden 2013:

Erevoorzitter: Jan-Hendrik Kersten
Voorzitter: Hendrik Klinkert
Vicevoorzitter: Pim de Roos (tevens voorzitter sociale commissie)
Penningmeester: Ton Roelofs
Secretaris: Alexandra van Marken
Overige bestuursleden: Mirjam Berg
Catharina Bouvet

Vrijwilligers/bestuurswerk
Het blijft moeilijk om mensen te vinden die tijd vrij willen maken voor vrijwilligers- en bestuurswerk. Daarbij is het ook van belang dat Aneas alleen vrijwilligers op pad stuurt waarin zij vertrouwen kan hebben.

De meeste vrijwilligers en bestuursleden zijn al jaren actief. Het zoeken naar nieuwe kandidaten wordt in 2014 één van de prioriteiten.

Doelstelling van Aneas
In de statuten staat vermeld dat Aneas zich ten doel stelt het verlenen van bijstand aan behoeftige Nederlanders alsmede aan weduwe, weduwenaars en nabestaanden van Nederlanders ook wanneer deze een andere nationaliteit mochten hebben.

Binnen het bestuur is er een discussie gestart met betrekking tot de strekking van de hulp.
De volgende vragen verder onder meer in de discussie meegenomen:

 • Waar houdt de steun van Aneas op?
 • Hoe diep moeten we in dossiers duiken?
 • Hoe lang moet Aneas betrokken blijven bij een dossier?

De belangrijkste conclusies waren:

 • Waar de Franse instanties adequate hulp bieden moet Aneas slechts bemiddelen en zich zo snel mogelijk terugtrekken. De ervaring is dat het niet werkt als mensen zich door meerdere instanties laten helpen met hetzelfde probleem. Instanties worden zo tegen elkaar uitgespeeld.
 • Hulp aan mensen, in het geval van financiële problemen, kan slechts eerste hulp zijn en geen structurele hulp bieden.
 • Juridische problemen zijn te specialistisch, Aneas moet deze verwijzen. Het helpen moet zich beperken tot het vinden van gratis rechtshulp of een financiële bijdrage in de kosten.
 • Het bezoeken en het volgen van vereenzaamde bejaarde mensen zonder specifieke nood maakt deel uit van de taken van Aneas.

Kaspositie
De kaspositie van de vereniging is goed. De jaarrapportage vermeldt een nadelig saldo van 2 635 euro. Dit resultaat heeft geen invloed op korte termijn daar Aneas over voldoende liquiditeiten beschikt.

De ondersteuning aan hulpbehoevenden steeg met 514% en bedroeg 4 419 euro in 2013. (in 2012: 720 euro)

Ledenaanwas
Het aantal leden is stabiel. De contributies en donaties brachten in 2013 iets meer op vergeleken met 2012. Door het verhuizen en overlijden van leden is het van belang om continu nieuwe leden te werven.

Het afgelopen jaar heeft weer het nut aangetoond van Aneas.
Aneas heeft vele mensen die tussen het wal en het schip kwamen te geraken kunnen helpen met het vinden van een uitweg. Het komende jaar zal het bestuur met veel energie dit dankbare werk voortzetten.

In 2014 viert Aneas zijn 130 jarige bestaan. Het bestuur zal aan de leden voorstellen om samen dit heugelijke feit te vieren. Meer details zullen na de zomer 2014 bekend gemaakt worden.

Namens het Bestuur,
Hendrik Klinkert
Voorzitter