Verslag van het bestuur over het jaar 2017
Bestuurlijk is het een druk jaar geweest. Naast de regelmatige vergaderingen hebben we gewerkt aan de verdere professionalisering van onze werkwijze en zijn er veel hulpaanvragen  geweest. We hebben ongeveer 150-200 uur besteed aan het bestuurlijk werk en directe begeleiding. Het is niet bekend hoeveel tijd er door de vrijwilligers is besteed.
Het bestuur heeft zoals gezegd dit jaar vier keer vergaderd; daarnaast is er druk mail verkeer geweest over de lopende zaken. Onze werkwijze, waarbij de dossiers in de Cloud benaderbaar zijn voor de betreffende bestuursleden, blijkt erg praktisch. Vooral ook ter vergadering  hebben we via het scherm allemaal inzicht in de casussen, die opdat moment actueel zijn.
Om te voldoen aan de privacy wetgeving hebben we ons geconformeerd aan de CNIL-wetgeving.
Financiën
We hebben het jaar afgesloten met een negatief saldo van ongeveer € 783, weliswaar lager dan begroot, maar de oorzaak is vooral gelegen in het feit dat we minder materiele hulpuitgaven hadden, dan begroot.
Ook dit jaar is het aantal ondersteuners en daarmee de ontvangen contributies afgenomen, ondanks onze inspanningen via de sociale media. Desalniettemin zullen we ons blijven inspannen om de werkzaamheden van Aneas onder de aandacht te brengen en daarmee donateurs te werven. Door een lagere contributie voor jongere mensen proberen we ook deze doelgroep te enthousiasmeren voor ons werk.
We zullen in 2018 afscheid nemen van de Banque Neuflize die ons niet langer accepteerde als rekeninghouder aangezien we niet voldeden aan het minimum saldo die zij eisen van hun klanten. We hebben bij onze nieuwe bank CIC veel gunstiger voorwaarden, qua kosten, kunnen afspreken.
 
Steun:
Ook dit jaar hebben we weer zes kerstpakketten kunnen verzorgen. De kosten beliepen een bedrag van ongeveer € 500.
In de praktijk blijkt het vaak lastig op afstand de werkelijke hulpbehoefte in te schatten. Het is daarom belangrijk dat naast de eerste hulpvraag per mail, betrokkenen te vragen de hulpvraag goed te laten definiëren.
In 2017 hebben we twaalf steungevallen kunnen afronden. Eind 2017 hadden we nog dertien dossiers in behandeling. We hebben in deze gevallen voornamelijk advies, verwijzing of morele steun gegeven. Slechts in één dossier was er in 2017 sprake van financiële ondersteuning tot een bedrag van € 242. Een en ander betekent niet dat er in de genoemde casussen geen sprake is van financiële nood, maar dat deze zo structureel of zo groot is dat Aneas geen hulp kan bieden, maar slechts kan verwijzen naar de instanties.
Bestuur:
In de Algemene ledenvergadering in mei hebben we afscheid genomen van ons trouwe bestuurslid  Mirjam Berg die meer dan 26 jaar in vele functies actief is geweest voor onze organisatie. Op voorstel van het bestuur is zij in deze vergadering benoemd tot erelid van Aneas.
Ook namen we afscheid van Carlijn van Dam die ons meer dan een jaar heeft ondersteund als interim secretaris. Zij is inmiddels opgevolgd door Hanneke de Vlaam-Siegers.
Ambassade en Consulaat
Wij hebben onlangs kennis gemaakt met onze nieuwe ambassadeur in Frankrijk, de heer Pieter de Gooijer die ook het beschermheerschap van onze vereniging heeft aanvaard. Wij hopen op een vruchtbare samenwerking met de ambassade. Ook hebben we kennis gemaakt met Ellen van Driel die verantwoordelijk is voor het consulaat. Ellen zal zoveel als mogelijk de vergaderingen van het bestuur bijwonen.
Ook in 2018 zal het bestuur en haar vrijwilligers er alles aan doen om de hulpvragen zo goed als in ons vermogen ligt te behandelen.
Namens het bestuur
Hendrik Klinkert
Voorzitter ANEAS