Verslag van het bestuur van ANEAS over het jaar 2014

De jaren vliegen voorbij. In 2015 is het alweer 130 jaar geleden dat Aneas werd opgericht!

Ook in 2014 hebben Aneas en haar vrijwilligers steun verleend aan Nederlanders wonende in Frankrijk. In totaal heeft Aneas ongeveer dertig hulpaanvragen binnengekregen. Uiteindelijk hebben de vrijwilligers aan twintig gevallen steun verleend waarvan achttal een intensieve begeleiding hebben gehad. Verder werd de steun aan zeven gevallen uit voorgaande jaren gecontinueerd.

Zonder te veel in details te treden hebben onder meer de volgende verzoeken van hulp binnengekregen:

  • Een ouder echtpaar dat al meer dan twintig jaar in Frankrijk woonde en waarvan bij de echtgenoot een versnellende vorm van Alzheimer werd geconstateerd. De echtgenote was niet erg thuis in de administratieve aangelegenheden van het huishouden. Tevens had dit echtpaar zich relatief afgezonderd. Via het Consulaat werd er een beroep gedaan op Aneas. Dankzij de inzet van een lokale correspondent kon in eerste instantie nog lokaal geholpen worden. Daarna werd terugkeer naar Nederland onvermijdelijk. Aneas heeft het echtpaar met alle formaliteiten m.b.t. ziektebegeleiding, verkoop huis, verhuizing en hervestiging in Nederland geholpen, inclusief een plaatsing in een Alzheimer tehuis in Nederland. Aneas heeft hier communicatieproblemen, ten gevolge van taal en cultuurverschillen, weten te overbruggen tussen de instanties in Frankrijk en Nederland.
  • Een ongetrouwde jonge dame was bevallen van een baby die niet erkend werd door de veronderstelde vader. Zodoende kwam ze zonder domicilie te zitten en kon ze niet aantonen dat ze in haar eigen levenshoud kon voorzien. Dit werkte argwaan bij de kraamkliniek met als gevolg dat de baby door de sociale dienst onder curatele werd gesteld en dit in afwachting van een gerechtelijke beslissing nadat er eerst onderzoek is gedaan naar de vermeende vader. Aneas heeft de jongedame en haar ouders bijgestaan tijdens de bezoeken aan de pasgeboren baby. Naast de onontbeerlijke morele steun heeft Aneas ook vertaalassistentie verleend in het kader van de rechtsprocedure.
  • Een vrouw van een voormalig Nederlands echtpaar hoorde dat haar kinderen die bij de vader waren gebleven slecht behandeld werden. Met hulp van Aneas heeft deze vrouw een dossier kunnen op stellen met het verzoek aan de rechter om alsnog haar kinderen toegewezen te krijgen en ze naar Nederland te kunnen meenemen.


In enkele gevallen is er naast deze vooral immateriële hulp ook financiële ondersteuning versterkt.

Aneas wordt in toenemende mate geconfronteerd met oudere echtparen die begeleiding nodig hebben bij hun terugkeer naar Nederland. Dit blijkt vaak ingewikkeld te zijn indien men niet meer over financiële middelen beschikt.

De kerstpakketten die Aneas ieder jaar verstrekt weren met veel dankbaarheid door onze steungevallen in ontvangst genomen.
In totaal hebben de vrijwilligers ongeveer honderd volle dagen besteed aan hulp.

De hulpaanvragen die Aneas ontvangt komen langs verschillende kanalen bij ons binnen.

- Consulaat( direct en indirect ) 15%
- Internet 30%
- Nederlandse verenigingen 15%
- Franse sociale diensten 25%
- Via eerdere steungevallen 15%

Ambassade en Consulaat
Zoals voorgaande jaren zijn de contacten met het Consulaat en de Ambassade uitstekend geweest. Na het afscheid van de heer Bud Rellum hebben we de nieuwe Consul mevrouw Jeannet Nijensikkens mogen verwelkomen.

Leden en bestuur
Naast de algemene ledenvergadering zijn er in totaal drie bestuursvergaderingen in Parijs gehouden en is er veelvuldig e-mail en telefonisch contact geweest. De huidige bestuursleden vervullen hun functies sinds vele jaren. Het vinden van potentiële kandidaten blijft lastig. De jongere generaties zijn meestal bereid éénmalig te helpen. Een langdurige betrokkenheid vinden ze lastig.
Onze vicevoorzitter en voorzitter van de sociale commissie heeft aangekondigd zijn werkzaamheden voor Aneas na vele jaren in 2015 te gaan beëindigen.

Financiën
Het financiële verslag dat aan alle leden is toegezonden laat zien dat de kaspositie goed is. Echter één van de zorgen van het bestuur is het ledenbestand. Door verhuizing en overlijden neemt het aantal leden af ondanks de komst van nieuwe leden.

Aneas Cloud
Na een bescheiden start hopen we in 2015 de administratie van Aneas met behulp van de moderne middelen te herstructureren. De bedoeling is dat alle bestuursleden makkelijker toegang krijgen tot alle dossiers. Tevens zullen de vrijwilligers via de elektronische weg hun dossier in de “Aneas-Cloud” kunnen bijhouden. Wij verwachten dat een meer efficiëntere manier van werken wellicht meer in de lijn zal liggen van de jongere generaties.

Website
Via de website ontvangen we in toenemende mate hulpaanvragen. De personen die om hulp vragen kunnen een “intake-formulier” downloaden en na invulling aan Aneas richten.
Naar gelang de ontwikkelingen wordt de site iedere keer aangevuld (bijvoorbeeld met nieuwsbrieven) of aangepast.

Lokale Nederlandse verenigingen
Het aantal hulpaanvragen uit de provincie neemt ieder jaar toe. Het bestuur is verheugd dat verschillende lokale Nederlandse verenigingen Aneas steunen. Dit netwerk is onder meer van belang bij het vinden van vrijwilligers. Tevens berichten ze Aneas over mogelijke steungevallen in hun regio.

Naast het jubileum dat we niet ongemerkt voorbij willen laten gaan, zal het bestuur in 2015, net als in voorgaande jaren, met veel energie het dankbare werk met hulp en steun van de vrijwilligers en leden voorzetten.

Namens het Bestuur,

Hendrik Klinkert
Voorzitter