Verslag van het bestuur over het jaar 2015

In 2015 vierde ANEAS haar 130-jarig bestaan.

«Vieren» is wellicht niet het passende woord daar er nog steeds in Frankrijk woonachtige Nederlanders een beroep doen op ANEAS.

Het geven van raad en ondersteuning in dringende nood en hulp aan ouderen om in de samenleving te blijven is een dankbare taak die door de vrijwilligers en het bestuur van ANEAS belangeloos wordt uitgevoerd.

In 2015 heeft Aneas 15 verzoeken tot hulp behandeld waarvan één nog lopend verzoek uit 2014.

De verzoeken bereiken ons over het algemeen via email. Men is attent gemaakt op Aneas door de ambassade/consulaat of via horen zeggen van derden. Ook onze website draagt bij aan de naamsbekendheid.

Ook waren er een aantal verzoeken waaraan we verder geen gevolg hebben kunnen gegeven omdat we bij nadere navraag geen reacties meer ontvingen. Ook niet na een herinneringsverzoek.

Bij een groot deel van de verzoeken konden we hulp bieden door te verwijzen naar andere instanties, door advies of een luisterend oor.

Vier van deze verzoeken betrof materiële hulp tot een totaal bedrag van 1.242 euro.

De uitgaven betroffen een tegemoetkoming voor bijzondere uitgaven zoals voor paspoorten, autoreparatie en een oogoperatie.

Ook werden er in 2015 weer een aantal kerstpakketten verzorgd voor een totaalbedrag van 378 euro.

Ambassade en Consulaat

Zoals voorgaande jaren zijn de contacten met het Consulaat en de Ambassade uitstekend geweest.

Leden en bestuur

Het bestuur heeft in 2015 vier maal vergaderd. Ook zijn er ter voorbereiding van het Jubileum enkele vergaderingen gehouden via een conference call. Het bestuur en actieve vrijwilligers, het is een globale inschatting, hebben ongeveer 200 dagen besteed aan Aneas.

In 2015 hebben we twee nieuwe bestuursleden kunnen verwelkomen, mevrouw Alice Belder als secretaris en de heer Menno Nijdam als bestuurslid. In 2015 heeft de heer Pim de Roos, na jarenlang actief geweest te zijn voor Aneas als voorzitter van de sociale commissie, zijn bestuurlijke activiteiten en zijn veldwerk beëindigd. Tijdens de ALV hebben de aanwezig leden het voorstel van de voorzitter, om de heer Pim de Roos als erelid te benoemen vanwege zijn bijzondere verdiensten, unaniem goedgekeurd.

Financiën

Het financiële verslag dat aan alle leden is toegezonden laat zien dat de kaspositie goed is. Echter één van de zorgen van het bestuur blijft het ledenbestand. Door verhuizing en overlijden neemt het aantal leden af ondanks de komst van nieuwe leden.

Aneas Cloud en Website

Er is veel tijd besteed aan de digitalisering van het archief en de implementatie van een nieuwe werkwijze. Lopende casussen zijn nu door de bestuursleden benaderbaar in de “Cloud”.

De website wordt naar gelang de ontwikkelingen iedere keer aangevuld (bijvoorbeeld met nieuwsbrieven) of aangepast.

FANF en lokale Nederlandse verenigingen

Tijdens de ALV van de FANF (Fédération des Associations Néerlandaises en France) van 17 maart 2015 heeft de voorzitter van ANEAS de aanwezige Nederlandse Vereningingen bericht over de activiteiten en het 130-jarige bestaan.

130-jarig bestaan van ANEAS

Tijdens het geanimeerde jubileumdiner op 18 mei 2015 heeft Z.M. Ambassadeur de heer Ed Kronenburg namens de ambassade ANEAS een laptop computer aangeboden. De ambassadeur onderstreepte in zijn speech het goede werk van ANEAS. De voorzitter had het voorrecht om de ambassadeur het eerste exemplaar van de jubileumuitgave te mogen aanbieden.

In 2016 zal het bestuur, net als in voorgaande jaren, met veel energie het dankbare werk met hulp en steun van de vrijwilligers en leden voorzetten.

Namens het bestuur

Hendrik Klinkert

Voorzitter ANEAS