Parijs mei 2016

Verslag van het bestuur over het jaar 2016

In 2016 heeft Aneas zeventien verzoeken tot hulp behandeld.

De verzoeken bereiken ons over het algemeen via email. Men is attent gemaakt op Aneas door de ambassade/consulaat of via horen zeggen van derden. Ook onze website draagt bij aan de naamsbekendheid. Dit jaar hebben wij daarnaast een Facebookpagina geopend zodat men Aneas ook via Facebook kan bereiken. Eén verzoek is sinds de opening via Facebook binnengekomen, waarna de communicatie via de email werd voortgezet. Ook zijn wij te vinden via de “Aneas” groep op LinkedIn.

Op een aantal verzoeken hebben wij verder geen gevolg kunnen geven omdat we bij nadere navraag geen reacties meer ontvingen. Ook niet na een herinneringsverzoek.

Bij een groot deel van de verzoeken konden we hulp bieden door te verwijzen naar andere instanties, door advies of een luisterend oor.

Twee van deze verzoeken betrof materiële hulp tot een totaalbedrag van € 1436.

De uitgaven betroffen een tegemoetkoming voor bijzondere uitgaven zoals voor een rijbewijs of een overbrugging van budgetproblemen.

Ook werden er in 2016 weer een aantal (vijf) kerstpakketten verzorgd voor een totaalbedrag van € 445.

 

Ambassade en Consulaat

Zoals voorgaande jaren zijn de contacten met het Consulaat en de Ambassade uitstekend geweest.

 

Tijdens het staatsbezoek van ZM Koning Willem-Alexander en HM Koningin Maxima heeft de voorzitter in een kort onderhoud mogen vertellen over de activiteiten van Aneas.

 

Leden en bestuur

Het bestuur heeft in 2016 vier maal vergaderd. Het bestuur en vrijwilligers, het is een globale inschatting, hebben ongeveer 150 dagen besteed aan Aneas.

 

Financiën

Ook in 2016 is de kaspositie goed. Zoals in 2015 blijft het ledenbestand één van de zorgen van het bestuur. Door verhuizing en overlijden neemt het aantal leden af ondanks de komst van nieuwe leden.

In 2017 zullen er wederom pogingen worden ondernomen om nieuwe leden aan te trekken. Een aparte commissie zal zich hiermee bezighouden.

 

Aneas Cloud en Website

Het in de «Cloud werken» heeft de efficiency verhoogd. Zowel de administratie als alle casussen kunnen via de PC, door daartoe gemachtigde bestuursleden, overal en altijd bekeken worden.

De website wordt naar gelang de ontwikkelingen regelmatig aangevuld (bijvoorbeeld met nieuwsbrieven) of aangepast.

In 2017 zal het bestuur, net als in voorgaande jaren, met veel energie het dankbare werk met hulp en steun van de vrijwilligers en leden voorzetten.

 

Namens het bestuur

Hendrik Klinkert

Voorzitter ANEAS