Alweer een jaar achter de rug. Zoals voorgaande jaren heeft de vereniging met steun van de leden en de vrijwilligers weer verscheidende Nederlanders en hun aanverwanten in Frankrijk geholpen. Voor onze vrijwilligers en het Bestuur is de dankbaarheid die iedere keer weer door onze steungevallen getoond wordt een motivatie om het meer dan 128-jarige werk van ANEAS voort te zetten.

Economische crisis

In ons vorige jaarverslag schreef ik dat het er naar uitzag dat de economische crisis niet snel tot een einde zou komen. Helaas moeten we constateren dat een spoedig herstel inderdaad op zich laat wachten.

De financieel zwakkeren zullen het daarom naar verwachting zwaarder krijgen. Een korting op de inkomsten van bijvoorbeeld 100 euro per maand kan soms desastreuze gevolgen hebben. Plotselinge uitgaven door ziekte, reparaties etc. kunnen dan niet meer door deze mensen opgebracht worden.

Steungevallen

Het Bestuur en de Sociale Commissie hebben zich het afgelopen jaar weer over een tiental gevallen kunnen buigen. Het ging hierbij om het helpen bij onder meer administratieve en/of hulp financiële problemen zoals onder meer:

  • het helpen bij het overleg met de banken om de maandelijkse aflossingen te verlagen
  • het betalen van een garage rekening van een busje nodig voor het vervoer van een gehandicapt kind
  • het oplossen van een probleem met betrekking tot de sociale verzekeringinstanties
  • het overbruggen van een financiële situatie om te voorkomen dat iemand "interdit bancaire" wordt
  • het betalen van een fietswiel en medische kosten voor een werkeloze jonge Nederlander in nood
  • het ondersteunen van een gescheiden vrouw die zich zorgen maakt over de situatie van haar kinderen in Frankrijk
  • het psychologisch ondersteunen van een dame met betrekking tot een ingewikkelde gezinssituatie
  • het betalen en het aanvragen van een paspoort voor een semi-dakloze
  • het geven van een eenmalige financiële steun aan iemand zonder werk en inkomsten

Relatie met het Ambassade/Consulaat

Zoals verleden jaar reeds geschreven zijn wij verheugd dat de Ambassade en het Consulaat Aneas ons een warm hart blijven toedragen. De relatie is uitstekend. De Consul Bud Rellum is bij verschillende Bestuurs- en Sociale Commissievergaderingen aanwezig geweest. Het meedenken en zijn adviezen worden door ons zeer gewaardeerd. Het Bestuur van ANEAS had tevens de eer om kennis te maken met de nieuwe Ambassadeur Ed Kronenberg die het beschermheerschap uit hoofde van zijn functie aanvaardt.

FANF en Nederlands Ondersteuningsfonds in de regio PACA

Zoals aangekondigd in ons vorig verslag hebben wij contact opgenomen met het Nederlands Ondersteuningsfonds in de regio PACA. Het eerste contact was goed en we hebben besloten om in de toekomst uit te wisselen met betrekking tot de diverse problematiek die we in het veld vinden.

Begin 2013 heeft ANEAS tijdens de ALV van de FANF (Féderation des Association Néerlandaises en France) een presentatie gegeven. Het doel van de presentatie was om ANEAS beter bekend te maken bij de lokale verenigingen en te zorgen voor een breder draagvalk. De presentatie had ook betrekking op een voorstel aan de lokale verenigingen om de handen in één te slaan als het om Nederlanders in nood gaat. Het gaat hierbij om het creëren van een "win-win" situatie waarbij de lokale verenigingen kunnen rekenen op ANEAS en ANEAS meer bekendheid krijgt in de provincie.

De eerste reacties van de aanwezige voorzitters waren zeer positief. Tijdens de ALV van de Nederlandse Vereniging van Parijs en omstreken hebben wij dezelfde presentatie mogen geven. De reacties waren ook hier weer positief. Wij willen deze vereniging eveneens danken voor het feit dat wij in het verenigingsblad "Onder Ons" ANEAS onder de aandacht mochten brengen met een artikel en dat wij permanent een gratis advertentie mogen plaatsen.

Activiteiten van het Bestuur

Het bestuur heeft in 2012 vier maal vergaderd (15 februari, 27 maart, 1 oktober, 7 november 2012)
Buiten deze fysieke vergaderingen om hebben de Bestuursleden elkaar veelvuldig gesproken per e-mail of telefoon.

Ledenaanwas

Het afgelopen jaar zijn de inkomsten (contributies/donaties) op het zelfde niveau gebleven. Helaas is aantal leden door verhuizing en overlijden afgenomen. Wij hebben er echter vertrouwen in dat de samenwerking met onder meer de lokale verenigingen het aantal leden weer zal toenemen. We hebben aan het begin van 2013 een paar relatief hoge donaties mogen ontvangen.

Kaspositie

De kaspositie van de vereniging is goed.

Website

Gedurende het afgelopen jaar hebben wij problemen ondervonden met onze de website. Het bleek dat de techniek was verouderd. De bladzijdes van de site waren onleesbaar. We zijn dan ook blij dat sinds het begin van het jaar de site weer in de lucht is.

Het gaat goed met de vereniging. Het bestuur is enthousiast bezig en wij zien het komende jaar dan ook met vertrouwen tegemoet. Gesteund door onze leden zijn we, indien de economische crisis aanhoudt, voorbereid op een te verwachten toename van het aantal steungevallen.

Namens het Bestuur,

Hendrik Klinkert
Voorzitter

April 2013