130 jaar actief voor Nederlanders in Frankrijk

Parijs, maart 2018

 

 

Beste vrienden van Aneas

 

Donderdag 15 maart vond de Algemene Ledenvergadering van Aneas plaats op de ambassade, waar we werden verwelkomd door de heer Dirk Jan Nieuwenhuis, plaatsvervangend chef de poste.

 

Het was een geanimeerde bijeenkomst, waar het Jaarverslag van de voorzitter werd besproken en vastgesteld. Ook het financieel verslag van de penningmeester werd toegelicht en goedgekeurd door de kascommissie. 

 

Aan de orde kwam ook de afnemende belangstelling van donateurs, terwijl het aantal hulpaanvragen daarentegen groeiende is.

 

Of dit komt door de beperkte informatie die wij geven over de inhoud van de casussen of dat het een algemeen maatschappelijk verschijnsel is dat mensen zich minder binden aan een vereniging, zoals Aneas, blijft een vraag.

 

Wat in ieder geval werd vastgesteld is dat er leden en donateurs zijn die meer informatie willen.

 

Wij zullen daarom in de toekomst, met in acht name van de privacy, trachten iets meer te vertellen over de aard van de hulpaanvragen.

 

En daar maken we in deze Nieuwsbrief maar direct een begin mee.

 

De hulp die wij het afgelopen jaar hebben verstrekt was slechts in één geval van materiele aard, een vergoeding van een aanvraag van identiteitsbewijzen ten behoeve van het ontvangen van AOW.

 

Een en ander wil niet zeggen dat er geen financiële nood is bij de andere aanvragen, maar onze hulp is er vooral op gericht mensen te verwijzen naar instanties die deze hulp kunnen bieden. Aneas kan geen structurele financiële hulp bieden.

 

De nood komt vaak voort uit problemen rond echtscheiding, erfenis, noodzakelijke huishoudelijke hulp, moeilijkheden bij de verkoop van een huis, ontvangen van een uitkering of een verzekeringskwestie. Ook blijkt dat er sprake is van een beperkte voorbereiding alvorens men naar Frankrijk verhuisd om zich hier te vestigen en te ondernemen. Daarnaast zijn er aanvragen, al dan niet van familieleden in Nederland, over de begeleiding van oudere Nederlanders. We hebben ook hulp kunnen bieden bij de terugkeer van een weggelopen kind uit Nederland.

 

Onze hulp bestaat er dan uit dat we een luisterend oor zijn, adviezen geven, verwijzen naar bijvoorbeeld een toevoegingsadvocaat of  de assistente sociale. Ten aanzien van ouderen proberen we hulp te bieden door adviezen over terugkeer naar Nederland of opvang in Frankrijk.

 

Door de spreiding van de hulpvragen over het land, onder meer: Languedoc, Morvan, Cantal en Creuse, zijn onze correspondenten in de regio erg belangrijk bij het oplossen van de problematiek. We zijn dan ook erg blij met deze vrijwilligers.

 

Het bestuur van Aneas hoopt met deze informatie te voldoen aan de informatiebehoefte en zal U in de toekomst op eenzelfde wijze blijven informeren. 

Adviezen hierover zijn welkom.

 

Met hartelijke groet, namens het bestuur van Aneas

 

Hendrik Klinkert, voorzitter Aneas.